KGR-Sitzung am 04.10.23 in Danketsweiler

Schnappschuss (2023-09-23 19.17.21)

KGR-Sitzung am 28.09.23 in Wilhelmskirch

Schnappschuss (2023-09-18 14.28.46)

KGR-Sitzung am 26.09.23 in RInggenweiler

Schnappschuss (2023-09-18 13.41.21)

KGR-Sitzung am 21.09.23 in Pfrungen

Schnappschuss (2023-09-12 08.56.03)

KGR-Sitzung am 19.09.23 in Horgenzell

Schnappschuss (2023-09-12 08.44.33)

KGR-Sitzung am 14.09. in Zogenweiler

Schnappschuss (2023-09-05 10.51.35)

KGR-Sitzung am 13.09.23 in Zußdorf/Wilhelmsdorf

Schnappschuss (2023-09-04 10.54.53)

KGR-Sitzung am 12.09.23 in Pfärrenbach/Ringgenweiler

Schnappschuss (2023-09-04 10.52.26)

KGR-Sitzung am 12.09.23 in Esenhausen

Schnappschuss (2023-09-04 10.50.26)