KGR-Sitzung Haushalt am 10.07.19 in Kappel

Schnappschuss (2019-07-03 00.39.59)

KGR-Sitzung Haushalt am 10.07.19 in Danketsweiler

Schnappschuss (2019-07-01 08.03.10)

KGR-Sitzung Haushalt am 10.07.19 in Zußdorf

Schnappschuss (2019-07-01 08.02.24)

KGR-Sitzung Haushalt am 09.07.19 in Hasenweiler

Schnappschuss (2019-07-01 08.02.01)

KGR-Sitzung Haushalt am 09.07.19 in Ringgenweiler

Schnappschuss (2019-07-01 08.01.35)